man-in-formal-suit-jacket-holding-his-ne

 אספקה ומשלוחים 

1. אספקת המוצרים המוזמנים תתבצע על-ידי החברה באחת משתי האפשרויות הבאות לפי בחירת המשתמש:

א. ישירות לכתובת המשתמש ו/או ליעד אחר לפי בחירתו, באמצעות שליח.

ב. אל החנות קופיטו , בהתאם לבחירתו, באמצעות החברה, ובאופן שהמשתמש יאסוף את המוצרים מהחנות.

2. אספקה לכתובת המשתמש או ליעד אחר, לפי בחירתו –

א. החברה תספק למשתמש את המוצרים באמצעות חברת שילוח עצמאית (להלן: "חברת השילוח"). אספקת המוצרים על-ידי חברת השילוח תיעשה תוך 10 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה (להלן:"תקופת האספקה").

ב. בחישוב תקופת האספקה ימנו ימי עסקים בלבד, כלומר, רק ימי א' עד ה', ולא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג.

ג. האספקה לכתובת המשתמש ו/או לכתובת אחרת בהתאם לבחירתו תהא מוגבלת לאזור פעילות חברת השילוח, בפריסה כלל ארצית, בתיאום מראש, בין השעות 8:00-18:30 בכל יום, למעט בימי שישי/ שבת/ ערבי חג, חוה"מ וחג.

ד. לא תתאפשר אספקת מוצרים מחוץ לשטחי מדינת ישראל. החברה אינה מחויבת לספק את המוצרים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, והיא תהיה רשאית לספק את המוצרים למשתמש למקום סמוך ומקובל, וזאת בתיאום מראש עם המשתמש.

3. על המשתמש להודיע מיידית לחברה אם המוצר לא סופק בתוך תקופת האספקה. במידה והמשתמש לא יהיה מעוניין להמתין להגעת המוצר מעבר לתקופת האספקה, המשתמש יהיה רשאי לבטל את העסקה ויהיה זכאי– כפוף לווידוא נכונות תלונתו ברישומי האתר – להשבת הסכום ששולם על ידו בגין העסקה כמפורט להלן , אך לא יהיה זכאי לכל פיצוי אחר ו/או נוסף מאת החברה.

4. החברה אינה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה, למעט האמור בסעיף  3 לעיל.

5. התקנון של חברת השילוח שבאמצעותה תבוצע אספקת המוצר למשתמש, יחול על כל אספקה/ הובלה של מוצר שנרכש באמצעות האתר, ויחייב את המשתמש.

6. "דמי משלוח" – אספקת מוצרים אל כתובת המשתמש ו/או לכתובת אחרת עפ"י בחירתו, באמצעות חברת השילוח, תהיה כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר בגין ביצוע כל הזמנה (להלן: "דמי משלוח"), אשר יתווספו למחיר המוצרים המצוין באתר ויגבו בגין אספקה ליעד יחיד בלבד.

7. דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאי האתר לגבות את מלוא דמי המשלוח בתשלום הראשון.

8. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים ביצוע אספקה חריגה (כגון: אספקת חבילה שמשקלה מעל 25 ק"ג ו/או אספקת חבילה שמשקלה מעל 10 ק"ג מעל לקומה שנייה ללא מעלית ו/או אספקה הדורשת כוח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים ו/או במקרה של הודעת המשתמש על שינוי הכתובת למשלוח המוצר לאחר ביצוע ההזמנה ו/או במקרה של כשל ו/או עיכוב במסירת החבילה בשל סיבה הקשורה במשתמש וכדומה). במקרה של הובלה חריגה כאמור תהיה החברה רשאית לגבות מאת המשתמש תשלום נוסף מעבר לדמי המשלוח הרגילים בסכום שלא יעלה על דמי המשלוח שנגבו. המשתמש מאשר בזאת מראש לחברה לחייבו ולגבות ממנו את התשלום הנוסף עקב ביצוע אספקה חריגה כאמור, באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר בעת ביצוע ההזמנה, ובלבד שניתנה לו על-ידי החברה הודעה 7 ימים מראש ובכתב.

 

 

9. אספקה  לחנות "קופיטו"

אספקת המוצרים לחנות "קופיטו" תבוצע בתוך 10 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה באתר. המוצרים יסופקו לחנות "קופיטו" ברחוב מוהליבר 4 פתח תקווה, עם הגעת המוצרים המוזמנים לחנות , ייצור נציג החברה קשר טלפוני עם המשתמש ו/או באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני ו/או משלוח הודעת מסרון (SMS) לטלפון הנייד של המשתמש, לצורך עדכונו בדבר הגעת המוצרים לחנות (להלן:"יצירת הקשר עם המשתמש").

המשתמש יאסוף את המוצרים מן החנות במהלך שעות פעילות החנות, בהתאם לפרטים שבאתר החברה. החברה תשמור את המוצרים בחנות האמורה למשך 10 ימים בלבד ממועד יצירת הקשר עם המשתמש. במידה שהמשתמש לא יופיע לאסוף את המוצרים מן החנות בתוך 14 יום ממועד יצירת הקשר עם המשתמש, אזי תהא החברה רשאית לבטל את העסקה. בנסיבות כאמור לא תהא למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר עם ביטול העסקה.

במקרה של אספקת המוצרים לחנות  ואיסופם על-ידי המשתמש מהחנות במועד, המשתמש לא יחויב בתשלום דמי משלוח כלשהם.

 מועדי האספקה המפורטים לעיל ימנו החל ממועד אישור ההזמנה על-ידי חברת כרטיסי האשראי בלבד.

10. מובהר כי מועדי האספקה המפורטים לעיל הינם זמנים משוערים, וכי ייתכנו שינויים במועדי האספקה עקב עיכובים התלויים בצד שלישי ושאינם תלויים בחברה. המשתמש מאשר כי ידוע לו כי ייתכן שאספקת המוצרים תיעשה בתוך זמן קצר או ארוך יותר מן המועד המשוער, וכן, הוא מאשר כי ידוע לו שהחברה לא תהא אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה במקרים הבאים -"כוח עליון", ומבלי לפגוע בכלליות האמור, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חירום, נזקי טבע, שביתה ו/או השבתה וכן מכל סיבה אחרת, שאינה בשליטת החברה.

11. מובהר כי החברה אינה מתחייבת למועדי אספקה, כפי שמוגדר לעיל, כאשר המוצרים (כולם או חלקם) חסרים במלאי. במקרה זה החברה תמסור הודעה על כך למשתמש, אשר יהא רשאי לבטל את ההזמנה.

12. החברה לא תהא אחראית לכל עיכוב באספקת המוצרים למשתמש ו/או לאי אספקתם, שייגרם בשל מסירה של פרטים שגויים ו/או לא מדויקים ו/או בלתי מלאים על-ידי המשתמש.

13. מובהר כי בעת אספקת המוצר (בחנות "קופיטו" /או בכל יעד אחר לפי בקשת המשתמש) רשאית החברה ו/או מי מטעמה לדרוש, כתנאי למסירת המוצר, את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי שבאמצעותו שולמה העסקה ו/או הצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי (תעודת זהות, רישיון נהיגה או דרכון תקפים) ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי אישור קבלת המוצר ו/או הצגת מספר אישור ההזמנה, כפי שיתקבל ממערכת ההזמנות בעת ביצוע העסקה ו/או את כרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה העסקה, כל זאת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה. מוסכם כי החברה ו/או מי מטעמה תהא רשאית לדרוש כל אמצעי זיהוי נוסף, עפ"י שיקול דעתה, כתנאי למסירת המוצר לידי המשתמש.